Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki
8 sierpnia, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - Firma ogrodnicza
Usługi ogrodnicze Toruń
15 sierpnia, 2019

Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga pozyskania właściwych kwalifikacji upoważniających do pracy w zawodzie. By sprostać zadaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, dlatego że praca geodety jest wielokierunkowa i składa się z licznych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Ustala się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy wyznacza się kiedy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic jest możliwa gdy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie nie można wyznaczyć położenia punktów granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic są: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a materiały oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. Następnie ma miejsce wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest stan znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, wypracowany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak protokoły, dzienniki pomiarów, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie podlega sprawdzeniu. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych potrzebną do projektów budowlanych przygotowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do odpowiedniego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero wtedy gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia składników planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych niezbędnych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami koniecznymi do budowy obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą być zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera wyniki wraz z zaświadczeniem o jednakowości usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub możliwych odstępstwach. Sporządza ją tylko geodeta uprawniony.

Zbiór dokumentacji razem z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oddaje się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Jeżeli w trakcie kontroli nie znaleziono przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, wynikające z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest umieszczenie budynku na mapy i wystawienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Geodeta Toruń

Strona używa cookies
Ok