Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy
8 sierpnia, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem ma obowiązek zaświadczyć w trakcie procesu sądowego, że dysponuje środkami wystarczającymi do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz zarobki pokrywające utrzymanie. Obligatoryjne jest też potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze sugerować się dobrem dziecka. W tej sprawie bierze pod uwagę wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także środowisko, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą też zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej sprawie prawnika jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości zgodnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednej strony o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego rodzaju procesów warto zaangażować doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zwykle najlepszym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, ale może również wystapić w formie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Istotna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie decyzje rodzice będą zatwierdzać wspólnie, a jakie oddzielnie. W ramach porozumienia adwokat może dołączyć uzupełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z uzgodnieniem wspólnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków oraz porównywalnej, jednak niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To równa się z tym, że dziecko ma różne miejsca pobytu i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy rodzice nie daja rady przygotować zgodnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje orzeczenie na podstawie zgromadzonych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sprawach można starać się o całkowite odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, gdy użyte uprzednio lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji kiedy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków na przykład z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy sytuacja ulega zmianie można ubiegać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim przypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok