Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implantologia
28 października, 2019

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie szeroki zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu potrzebne jest wypełnienie kilku kryteriów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą zostać porównane z pierwowzorami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle dostaje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego działania. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć odpowiednią formę oraz nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych wypadkach – zwykle, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Strona używa cookies
Ok