Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Projektowanie nowoczesnych reklam wizualnych
25 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Co powinniśmy wiedzieć przed zakupem mieszkania albo domu?
28 października, 2016

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akt notarialny jako podstawowy dokument urzędowy

Akty notarialne przyporządkowuje się do zasadniczych dokumentów formalnych, dzięki którym dokładnie zostaje opisana czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, gdy zdecydowanie wymagają tego kodeksy prawne bądź jeżeli dwie osoby stwierdzają taką decyzję. Od rzeczonych dwóch składników uzależniona jest sama forma konkretnego aktu notarialnego, która może być zdeterminowana w paru przypadkach:

 • Jeżeli osoba właściwie nie umiejąca czytać dostarczy oświadczenie woli na piśmie
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy wiążącej do przeniesienia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamyśle wypełnienia funkcjonującego przedtem zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy też umowy podpisywanej w zamyśle wydłużenia okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która obliguje do przesunięcia upoważnienia wieczystego użytkowania i umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia kogokolwiek będącego darczyńcą w czasie zawierania umowy darowizny
 • Umowy traktującej o podziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa poprzez spodziewanego dziedzica prawnego i uchylenie tego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do określonego lokalu

W postaci aktu notarialnego mogą zostać napisane też testamenty – a mianowicie dysponowania majątkiem przed śmiercią, ale nie jest to obowiązkowo wymagane przez akty prawne – oprócz art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, kiedy Spadkodawcy właściwie nie są w stanie w poczytalny sposób zaprezentować swojej woli albo przedsięwziąć decyzji oraz swobodnie wyrazić woli. Dzieje się tak też, kiedy występują poszlaki, by Następcy przygotowali testament danej treści bądź zarządzili swoim dorobkiem pod wpływem pogróżek Oryginały wszelkich dokumentów notarialnych są gromadzone w w biurze notariusza oraz tam muszą być przechowywane. Stronom i pozostałym uprawnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które mają taką samą skuteczność prawną jak oryginał. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być całkowitym powieleniem oryginału. Notariusz uzupełnia go pieczątką i własnoręcznym podpisem. Wypis, którego liczebność arkuszy jest większa niż jeden, musi spełniać następujące warunki:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Scalone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być spojony pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Dowolna pobierana przez notariusza odpłatność jest wyznaczana poprzez właściwe ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może otrzymywać zawyżonej opłaty od Klientów, bowiem jest pracownikiem społecznym i bezustannie musi pracować w interesie zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego fundamentalnych czynności prawnych należy sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń dziedziczenia, poświadczeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z przedłożonym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu czy w ustalonym miejscu), spisywanie protokołów (np. spółek), przekazywanie oświadczeń, pobieranie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, tworzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, przygotowywanie protestów weksli i czeków, przygotowywanie wzorów aktów, oświadczeń oraz pozostałych dokumentów. Opłaty notarialne można rozbić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, inaczej wartość obiektu czynności prawnej plus odsetek od nadwyżki. Inaczej mówiąc, górna wielkość odpłatności, którą odbiera notariusz za wykonanie pojedynczej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł i 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, ponad 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki ponad 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł i 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, wyżej niż 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł oraz 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, wyżej niż 2.000.000 zł – 6.770 zł oraz 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z ultimatum, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, a w sytuacji, gdy czynności wypełnianych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Dokładny cennik najistotniejszych stawek notarialnych – wielkości stawek sądowych, podatku od spadków oraz darowizn i wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod linkiem: Kancelaria notarialna Toruń

Strona używa cookies
Ok